May 19, 2008

19 tháng 5, ngày này, năm trước...

...mình lên đường đi Tây Bắc.
 


No comments:

Post a Comment