Oct 5, 2008

Ayutthaya

Định chú thích cho mấy cái ảnh. Mà thôi, vẻ đẹp này không cần phải nói thêm lời nào nữa. May ghê, nhờ Ayutthaya mình mới thấy Thái Lan đáng để quay lại.

No comments:

Post a Comment